MENU

Staff DNA – jedinečný nástroj merania organizácie a spokojnosti zamestnancov

Staff DNA je jedinečný nástroj, ktorý sa pozerá nielen na spokojnosť zamestnancov, ale meria všetky vplyvy organizácie na spokojnosť, zaangažovanosť a emočné väzby zamestnancov.

Rieši vzťah medzi faktormi organizácie ako sú image, reputácia, hodnoty (EVP), atmosféra, rozvoj, spravodlivosť, rozmanitosť, autonómia a komplexný leadership a ich vplyvom na ľudí, na ich emočné a racionálne väzby, spokojnosť, engagement a identifikáciu so spoločnosťou osobnými hodnotami ako aj so samotnou prácou. Meria dôležitosť týchto faktorov a ich vzájomné korelácie.

Kvantifikuje podiel lojálnych a  zaangažovaných zamestnancov a naopak podiel odcudzených, ktorí sú v spoločnosti len z racionálnych dôvodov s vysokou tendenciou k odchodu.

Analyzuje spokojnosť zamestnancov s jednotlivými benefitmi spoločnosti a ich dôležitosť pre jednotlivé segmenty zamestnancov. Prieskum vždy identifikuje nosnú cieľovú skupinu zamestnancov pre jednotlivé benefity, tak aby bolo možné navrhnúť rôznorodosť a pokryť všetky segmenty.

Výsledkom prieskumu sú zistenia:

  • identifikácia kľúčových faktorov, ktoré vplývajú na spokojnosť a enagagement zamestnancov
  • hĺbkové pochopenie postojov, názorov a emócií zamestnancov
  • kvantifikácia lojálnych a odcudzených zamestnancov
  • kvantifikácia podielu zamestnancov, ktorí majú so spoločnosťou silné emočné väzby a naopak tých, ktorí sú spojení len na základe racionálnych väzieb
  • kvantifikácia a segmentácia zamestnancov pri spokojnosti zamestnancov s benefitmi, hodnotením…
  • vnímaný image a reputácia spoločnosti (faktory, ktoré sú dnes dôležitým prvkom pri nábore tzv. talentov ale aj ich udržaní)
  • vnímanie hodnoty(EVP) spoločnosti  zamestnancami a ich mieru stotožnenia sa
  • členenie a porovnanie všetkých kľúčových zistení v členení na vopred stanovené segmenty ako vek dĺžka pracovného vzťah,
  •  a taktiež prináša jedinečné podklady pre budovanie Employee brandingu

Prieskum bol vypracovaný odborníkmi v HR v spolupráci s psychológom a následne pretransformovaný do reči štatistiky, tak aby dokázal odhaliť všetky väzby a korelácie jednotlivých vzťahov.

Každá spoločnosť je iná a rieši svoje procesy, manažérsky prístup aj problémy: Preto je prieskum vždy implementovaný na mieru každej spoločnosti (tailor made). 

Súčasťou prieskumu je kvantitatívny prieskum, ktorý je realizovaný dotazníkovou formou (on-line alebo papierovou formou v závislosti od typu zamestnancov) a kvalitatívny prieskum formou skupinových diskusií (Focus Groups Discusions). Cieľom prieskumu je identifikovať všetky faktory a ich významnosť pre spokojnosť a engagement zamestnancov  a priniesť relevantné odporúčania.

Skupinové diskusie (Focus Groups Discusions)

Skupinové diskusie sú samozrejmou súčasťou spotrebiteľského prieskumu, kedy chceme hlbšie pochopiť spotrebiteľské správanie, postoje, potreby alebo otestovať nové koncepty a inovácie…

Rovnako sú dôležitou súčasťou zamestnaneckého prieskumu, kde chceme lepšie pochopiť potreby zamestnancov, ich postoje k hodnoteniu, benefitom, novým procesom a zmenám. Sú súčasťou employee brandingu a nastavenia hodnôt (EVP) spoločnosti.
Skupinové diskusie sú vedené profesionálnym moderátorom a pri diskusiách sú využívané moderné projektívne techniky.

Prečo je dôležitý Employee branding – marketing v ľudských zdrojoch?

Predstavte si, že pretekár ide pretekať na automobilových závodoch. To, či dosiahne úspech a zvíťazí nezávisí len od jeho výkonu, skúsenosti a motivácie. Vo veľkej miere má na jeho výkon vplyv to, v akom aute bude pretekať, aký bude mať auto výkon, pneumatiky, zrýchlenie, aerodynamiku a podporu tímu… Automobil v tomto prípade predstavuje spoločnosť, teda zamestnávateľa a jeho hodnoty, spôsob riadenia, komunikáciu a dôveru.

Hodnoty spoločnosti, jej štruktúra, komunikácia a spôsob riadenia vplývajú na jazdu svojich zamestnancov na ich engagement, vzťah k spoločnosti, emočné väzby, motiváciu a výkon. A v súčasnej dobe aj na atraktivitu spoločnosti či získavanie talentov.

Opýtajte sa nás, ako takýto prieskum funguje, radi Vám pomôžemeVáš email Vaša správa Antispam: Koľko má človek očí?

MENU