MENU

Aké sú základné kroky budovania atraktívneho zamestnávateľa?

Súčasťou Employer brandingu, respektíve budovania atraktívneho zamestnávateľa je niekoľko krokov.

 1. krokom je zhodnotenie aktuálneho stavu.

Nájsť odpoveď na základnú otázku: „Prečo by chceli kvalitní ľudia u vás pracovať?“ Alebo naopak: „Čo je dôvodom, že u vás nemajú záujem pracovať?“ Čo ponúka konkurencia? Ako vás vnímajú vaši zamestnanci a ako zákazníci? Aké hodnoty im prinášate a naopak aké negatívne postoje a asociácie sa spájajú s vašou spoločnosťou?

 

Na hodnotenie aktuálneho stavu využívame niekoľko typov prieskumov:

Prieskum spokojnosti zamestnancov.

Ako vašu spoločnosť vnímajú vaši zamestnanci? Ako sú spokojní? Ako hodnotia pracovné prostredie, atmosféru alebo firemnú kultúru? Ako hodnotia manažovanie a procesy? Ako sú spokojní s motivačnými prvkami? Cítia sa šťastní v práci? Odporučili by vašu spoločnosť svojim priateľom a známym?
Na meranie spokojnosti zamestnancov ponúkame jedinečný nástroj Staff DNA analýzu.
Prieskum konkurencie.

Čo ponúka vaša priama konkurencia alebo podobné firmy vo vašom regióne? Aké sú platové podmienky, ďalšie výhody alebo benefity? Ako sú spokojní ich zamestnanci? Ak sú spokojní, čo sú hlavné dôvody ich spokojnosti? Ak sú nespokojní, prečo? Čo im prekáža? Analýzou konkurencie môžete identifikovať silné ale aj slabé miesta vašej spoločnosti, na ktorých môžete postaviť následnú stratégiu a komunikáciu spoločnosti.

Prieskum spokojnosti vašich zákazníkov.

Veľmi dôležitým faktorom je renomé vašej spoločnosti u vašich zákazníkov. Náš zákazník, náš pán platí viac ako kedysi.  Zistite si odpovede ako vás, ako firmu, a vašich obchodných reprezentantov, ktorí predstavujú hodnoty vašej firmy, vnímajú vaši zákazníci? Ako sú spokojní? Ako sa s vašou firmou alebo značkou stotožňujú? S čím sú nespokojní? Aké sú slabé stránky, ktoré vnímajú? A ideálne aj v porovnaní s konkurenciou. Pri prieskume spokojnosti zákazníkov je dôležité rozlišovať, či ide o zákazníkov B2C, teda konečných spotrebiteľov produktu alebo služby alebo B2B, teda zákazníkov z firemného prostredia.
Na meranie spokojnosti zamestnancov ponúkame jedinečný nástroj Customer DNA analýzu.

2. krokom je nastavenie Employee Value Proposition (EVP).

Zhodnotenie aktuálneho  stavu vám pomôže definovať a nastaviť EVP, vašu identitu a hodnotu. EVP zároveň špecfikuje posolstvo vašej spoločnosti, a definuje všetky kroky a nástroje, ktorými budete komunikovať svoju značku zamestnávateľa. Posolstvo, ktoré budete komunikovať  musí byť v súlade s vašou misiou, hodnotou a kultúrou spoločnosti. To, čo komunikujete ako vaše posolstvo značky je prísľub vašim zamestnancom, ktorý je nutné aj reálne dodržiavať.

3. krokom je nastavenie komplexných nástrojov.

Na základe definovanej identity a hodnôt spoločnosti je potrebné nastaviť všetky potrebné nástroje v súlade s potrebami a očakávaniami vašich existujúcich zamestnancov, najmä tzv. talentov ale aj tých, ktorých chcete získať.
Okrem štandardných nástrojov ako sú motivačné prvky a benefity, je potrebné  zosúladiť aj prostredie, atmosféru, manažovanie a samozrejme aj rozvoj, vzdelávanie, mentoring a kaučing. Dôležité je, aby sa títo zamestnanci dolázali vďaka týmto nástrojom stotožniť s poslaním, hodnotami a identitou spoločnosti.

 4. krokom je kontinuálne meranie účinnosti .

Kontinuálne meranie účinnosti je dôležitým prvkom Employer brandingu. Dostávame sa opäť ku  kroku 1. Analýzu aktuálneho stavu je potrebné robiť pravidelne, pretože vývoj ide stále dopredu a rovnako ako vy, rozmýšľa aj vaša konkurencia.

Naše riešenia:

 Staff DNA

Prieskum spokojnosti zamestnancov realizujme na základe nášho nástroja  Staff DNA, ktorého súčasťou je kvantitatívny prieskum , skupinové diskusie (Focus Group Discussions) a individuálne rozhovory. Takýto prieskum prináša jasné informácie o vzťahu zamestnancov a zamestnávateľa, o vnímaní základných princípov a hodnôt a zároveň prináša odpovede na mnoho ďalších otázok v zmysle lojality, motivácie, spokojnosti s benefitmi, delegovaním úloh a pod.

Consumer DNA

Prieskum spokojnosti zákazníkov je súčasťou nášho nástroja Customer DNA. Prináša odpovede, ako je spoločnosť alebo firma vnímaná v očiach zákazníkov a potenciálnych zákazníkov v porovnaní s konkurenčnými spoločnosťami. Prináša jasnú spätnú väzbu obchodného vzťahu a jeho hodnôt a odporúčania na ďalšie kroky.

Mystery shopping / calling prináša spätnú väzbu na dodržiavanie pravidiel a procesov spoločnosti. Zamestnanec, ktorý je v priamom kontakte so zákazníkom prenáša hodnotu spoločnosti na zákazníka. Mystery shopping odkrýva silné a slabé stránky tohto procesu.

Brand DNA

Na báze týchto informácií je následne uplatňovaný proces budovania značky a jej komunikácie, hodnôt , motivačných faktorov, benfitov , potrieb  vzdelávania a pod.
Efektívny Employeer branding je kombinácia  prieskumu, nastavenia vnútrorných procesov, vzdelávania, komunikácie a marketingu. Ide o cyklický proces, ktorý vedie k neustálemu zlepšovaniu, zvyšovaniu atraktivity  a značky spoločnosti alebo firmy a jeho neustálemu meraniu.

Základnou otázkou je vždy: Prečo by si mal potenciálny zamestnanec vybrať práve vašu spoločnosť / firmu?

Opýtajte sa nás, ako takýto prieskum funguje, radi Vám pomôžemeVáš email Vaša správa Antispam: Koľko má človek očí?

MENU